Bestuur

 

 
 

Beleid

Statutaire doelstelling

“Het bevorderen en organiseren van producties, debatten en andere activiteiten op het snijvlak van onderwijs, kunst en wetenschap, gebruikmakend van film, fotografie en andere oude en nieuwe media en al hetgeen tot een en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.”


Kernprincipe

Inhoudelijk opereert de stichting op het snijvlak van onderwijs, kunst en wetenschap. In de uitvoering worden projecten door meerdere partijen gedragen, ten behoeve van draagvlak en bereik.


Missie

De rode draad in alle projecten, hoe verschillend ook, is het bevorderen van genuanceerde inhoudelijke en artistieke beeldvorming door onvoorspelbaarheid van vorm of inhoud. Docuprins signaleert zelf leemtes in bestaand aanbod en bemiddelt aanvullende projecten. De stichting maakt zich in het bijzonder sterk voor initiatieven die elders moeilijk terecht kunnen. 

 

Stichting docuprins is in het leven geroepen door Janine Prins, voortbouwend op reeds bestaande samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen, publieke omroepen, filmhuizen, andere spelers in de creatieve industrie, sociale wetenschappen en erfgoed sector. 

 

Beheer en beloning

Vooralsnog kent het bestuur drie leden met inhoudelijke expertise op de terreinen kunst, wetenschap, onderwijs en (audiovisuele) media. Overwogen wordt toetreding van twee extra bestuursleden met zakelijke expertise in de culturele sector. Bestuurders ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst. Beslis- en tekenbevoegdheid zijn statutair vastgelegd (minimaal dubbeltekening).

 

De financiële administratie wordt door de penningmeester en indien afwezig de secretaris bijgehouden. Jaarrapportages worden opgesteld door Jansen Business Support B.V. (beconnummer bekend bij belastingdienst).

 

Het vermogen van de stichting bestaat uit giften en fondsenwerving. Doorberekende onkosten voor fondswerving bedragen doorgaans 5%.

 

Per project kan een beroep op vrijwilligers gedaan worden, waarbij nooit de maximum toelaatbare fiscale bedragen overschreden worden. 

 

 

Financiële rapportages

2016

2015

zie ’Activiteiten’ voor eerdere jaren

swiss replica watches

ActueelAutisme is een tekst info & dvd 


SNAP JE?!

(35 min. dvd)

en blog.

 

 

’Allochtonen’ bestaan niet 

afgerond met

conferentie en interventie

 

Vertoningen en lezingen aanvragen: info@docuprins.org