Bestuur en beheer

 

 
 

Beleid

Statutaire doelstelling

“Het bevorderen en organiseren van producties, debatten en andere activiteiten op het snijvlak van onderwijs, kunst en wetenschap, gebruikmakend van film, fotografie en andere oude en nieuwe media en al hetgeen tot een en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.”


Kernprincipe

Inhoudelijk opereert de stichting op het snijvlak van onderwijs, kunst en wetenschap. In de uitvoering worden projecten door meerdere partijen gedragen, ten behoeve van draagvlak en bereik.


Missie

De rode draad in alle projecten, hoe verschillend ook, is het bevorderen van wetenschappelijk onderbouwde artistieke beeldvorming door onvoorspelbaarheid van vorm en inhoud. Docuprins signaleert doorgaans zelf leemtes in bestaand aanbod en maakt zich in het bijzonder sterk voor initiatieven die elders moeilijk terecht kunnen. 

 

Stichting docuprins is in 2011 in het leven geroepen door Janine Prins, voortbouwend op bestaande samenwerkingsverbanden met hoger onderwijs, media en spelers in de creatieve industrie en erfgoedsector. 

 

Beheer en beloning

Vooralsnog kent het bestuur drie leden met inhoudelijke expertise op de terreinen kunst, wetenschap, onderwijs, film en media. Overwogen wordt toetreding van twee extra bestuursleden met zakelijke expertise in de culturele sector. Bestuurders ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst. Beslis- en tekenbevoegdheid zijn statutair vastgelegd, met dubbeltekening.

 

De financiële administratie wordt door de penningmeester en indien afwezig de secretaris bijgehouden; jaarrapportages worden extern samengesteld.

 

Het vermogen van de stichting bestaat uit giften en fondsenwerving. Doorberekende onkosten voor fondswerving bedragen doorgaans 5%.

 

Per project kan een beroep op vrijwilligers gedaan worden, waarbij nooit de maximum toelaatbare fiscale bedragen overschreden worden. 

 

Per 2015 heeft stichting docuprins de status van culturele ANBI laten intrekken vanwege een voorkeur voor kleinschaligheid.

 

 

Financiële rapportages

2018

2017

2016

2015

 

Saldo 31-12-2013  5.646,67

Saldo 31-12-2014  2.041,92

Saldo 31-12-2015  7.598,26

 

2012 - 2014 ttv ANBI RSIN 851010982

Per 2015 ANBI status op eigen verzoek ingetrokken.page1image11848page2image8752page2image8912page2image9072page2image9232page2image9392page2image9552page2image9712page2image9872page2image10032page2image10192page2image10352page2image10512page2image10672page2image10832page2image10992page2image11840page2image12160 

 

Stichting Docuprins - ttv ANBI       
             
             
Balans per 31 december 2014   2013   2012      
             
ACTIVA            
             
Vlottende activa            
Liquide middelen  2.042   5.647   1.255    
             
Totaal vlottende activa  2.042   5.647   1.255     
             
             
TOTAAL ACTIVA  2.042   5.647   1.255    
             
             
PASSIVA            
             
Eigen Vermogen            
Resultaat voorgaande jaren  -3.138   -1.245   0          
Resultaat boekjaar  -3.471   -1.893   -1.245    
             
Totaal eigen vermogen  -6.609   -3.138   -1.245    
             
             
Vreemd vermogen            
Lening o/g  8.500   8.500   2.500    
Nog te betalen kosten     151   285   0           
             
Totaal vreemd vermogen  8.651   8.785   2.500     
             
             
TOTAAL PASSIVA  2.042   5.647   1.255     
             

 

swiss replica watches

Actueel


Erfenis van stiltes

weblog met overzicht

 

Brieven uit Insulinde

hier digitaal en 

hier op papier

 

 

SNAP JE?!

blog incl 35min video

 

’Allochtonen’ bestaan niet 

afgerond met

conferentie